انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 شهریور 99

در خصوص تجویز سی تی اسکن ریه در بیماران کرونا توسط متخصصان طب اورژانس