انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

21 مرداد 99

برگزاری یک دوره مسابقه شطرنج به صورت آنلاین