انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

21 مرداد 99

در خصوص بازنگری تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 99