انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 شهریور 99

برگزاری مجمع برای تغییر نام شرکت تعاونی مسکن