انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

14 آذر 99

برگزاری مجمع برای تغییر نام شرکت تعاونی مسکن