انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 شهریور 99

تجلیل از مدافعان سلامت و نکو داشت روز پزشک