انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

14 آذر 99

تجلیل از مدافعان سلامت و نکو داشت روز پزشک