انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 اردیبهشت 1

مجوز تردد برای پزشکان در حیطه استان