انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 0

مجوز تردد برای پزشکان در حیطه استان