انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

03 تیر 0

در خصوص اعلام لیست اسامی واجدین شرایط دریافت واکسن