انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 0

ثبت نام کلیه ی کارکنان مراکز و موسسات پزشکی ،مطب ها و دفاتر کار دارای پروانه معتبرجهت دریافت واکسن کووید 19