انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

03 تیر 0

در خصوص نحوه ارائه اظهار نامه مالیاتی و یا استفاده از تبصره ماده 100