انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 0

در خصوص نحوه ارائه اظهار نامه مالیاتی و یا استفاده از تبصره ماده 100