انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 0

شرایط لازم جهت شرکت در هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی تبریز