انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 0

اطلاع رسانی زمان ومحل اخذ رای انتخابات نظام پزشکی تبریز