انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 0

درمورد امکان رای وکالتی