انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 اردیبهشت 1

درخصوص درمان و پیگیری بیماران مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد