انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

06 آبان 0

راهکاز پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات دارو پزشکی - اشتباه در تزریق داروی ونکو مایسین