انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 اردیبهشت 1

راهکاز پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات دارو پزشکی - اشتباه در تزریق داروی ونکو مایسین