انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

06 آبان 0

ابلاغیه پوشش بیمه ای تجهیزات کاتتر ترمال ابلیشین داخل رحمی