انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 اردیبهشت 1

پروتکل تشخیص و درمان مسمومیت حاد ناشی از اپیوئیدها و استاندارد خدمت تجویز نالوکسان