انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 تیر 98

درباره ما

کادر اجرائی سازمان 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی
آقای غلامعلی برنجیان مدیریت سازمان
آقای بابک سلیمانی مدیر واحد انفورماتیک
آقای مدیر دفتر دادسرا
آقای محمود وجدی فر مسئول امور صدور پروانه
خانم فرحناز آذرنیا متصدی امور دفتری و اپراتور
خانم مژگان پور خورشیدی  متصدی دبیرخانه
خانم لیلا خسرو نژاد صوفیانی متصدی امور دفتری
خانم رقیه حقی متصدی امور دفتری
خانم شیوا اسحقی متصدی سایت سازمان
آقای محمد وجدیفر متصدی صدور پروانه
آقای جعفر محمدیان کادر خدمات