انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 شهریور 99

درباره ما

کادر اجرائی سازمان 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی
آقای تورج برنا مدیریت سازمان
آقای دکتر علی برزگر مدیر واحد انفورماتیک
آقای وحید آردساز مدیر دادسرا وهیئت های بدوی وتجدید نظر
خانم مژگان پور خورشیدی مسئول امور صدور پروانه
خانم فرحناز آذرنیا متصدی امور دفتری
خانم عسل گل بابازاد  متصدی امور دفتری
خانم لیلا خسرو نژاد صوفیانی متصدی امور دفتری
خانم رقیه حقی متصدی امور دفتری
خانم شیوا اسحقی متصدی سایت سازمان و مسئول دیدگاه
خانم سوده رنجبر متصدی صدور پروانه
آقای فرهاد رحیمی

کادر خدمات

آقای مهران برقی متصدی امور دفتری
خانم مهدیه حبیبی متصدی امور دفتری
خانم سولماز خسرو نژادصوفیانی متصدی امور دفتری
آقای فرزاد رحمانی  امور نقلیه ( راننده )
                 آقای هادی برقی                     کادر حراست (نگهبان )
                 آقای جعفر فرجاد                  کادر حراست (نگهبان)