انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 اردیبهشت 1

درباره ما

کادر اجرائی سازمان 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی
آقای تورج برنا مدیرداخلی
آقای بهزاد عبدالله زاده رئیس اداره عمومی
خانم مژگان پور خورشیدی مسئول دفتر ریاست و دبیر خانه
خانم لیلا خسرونژاد صوفیانی حسابداری
خانم  شیوا اسحقی مسئول سیستم چهارگون و سایت
خانم رقیه حقی مسئول ثبت نام
خانم سوده رنجبر مسئول صدور پروانه
خانم سمیرا حقی   متصدی واحد صدور پروانه
خانم مهدیه حبیبی متصدی هیئت تجدید نظر
خانم سولماز خسرو نژادصوفیانی متصدی دادستان
آقای مهران برقی متصدی هیئت بدوی و شواری حل اختلاف
آقای فرهاد رحیمی خدمات
آقای فرزاد رحمانی امور نقلیه و تاسیسات
  آقای جعفر فرجاد نگهبان
------------------------------ --------------------------------