انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

19 آذر 98

درباره ما

کادر اجرائی سازمان 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی
آقای تورج برنا مدیریت سازمان
آقای دکتر علی برزگر مدیر واحد انفورماتیک
آقای داود کرباسی مدیر دادسرا وهیئت های بدوی وتجدید نظر
آقای محمود وجدی فر مسئول امور صدور پروانه
خانم فرحناز آذرنیا متصدی امور دفتری
خانم مژگان پور خورشیدی  متصدی امور دفتری
خانم لیلا خسرو نژاد صوفیانی متصدی امور دفتری
خانم رقیه حقی متصدی امور دفتری
خانم شیوا اسحقی متصدی سایت سازمان و مسئول دیدگاه
آقای محمد وجدیفر متصدی صدور پروانه
آقای جعفر محمدیان

کادر خدمات

آقای مهران برقی متصدی امور دفتری
خانم مهدیه حبیبی متصدی امور دفتری
خانم سولماز خسرو نژادصوفیانی متصدی امور دفتری
آقای وحید آرد ساز مسئول واحد تبلیغات