انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 شهریور 99

تبلیغات