انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

21 فروردین 99

تبلیغات