انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

05 فروردین 98

تبلیغات