انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

03 شهریور 98

تبلیغات