انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

01 اردیبهشت 98

شرایط عضویت

مدارك لازم جهت متقاضيان تعويض كارت عضويت :

1) يك قطعه عكس عكس رنگي 4*3

2) اصل كارت كارت عضويت

3) تسويه حساب سالانه با نظام پزشكي

4) فيش بانكي به مبلغ 520000 ريال بانك ملت شعبه دانشگاه تهران شماره حساب 85/14014014

(كد شعبه 7/6739) به نام سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

 

مدارك لازم جهت متقاضيان كارت عضويت المثني:

1)يك قطعه عكس رنگي 4*3

2)تصوير صفحات شناسنامه

3)تقاضانامه اعلام،مفقود شدن كارت عضويت

4)تسويه حساب سالانه نظام پزشكي

5)فيش بانكي به مبلغ520000 ريال بانك ملت شعبه دانشگاه تهران - شماره حساب 85/14014014

(كد شعبه 7/6739)به نام سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

مدارك عمومي جهت متقاضيان دريافت شماره نظام پزشكي:

1) سه قطعه عکس رنگی 3x4

2)2 سری کپی شناسنامه از تمام صفحات به همراه اصل شناسنامه

3) 2 سری کپی کارت ملی به همراه اصل کارت ملی

4) دو سری کپی از مدرک اختصاصی (به شرح ذیل )

5) فیش بانکی به مبلغ1600000 ریال واریز به بانک ملی -شماره حساب سیبا 0105687362009 به نام نظام پزشکی تبریز

6) فیش بانکی به مبلغ 520000ریال -بانک ملت شعبه دانشگاه تهران شماره حساب 85/14014014  (کد شعبه 7/6739 ) به نام سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

 

مدارک اختصاصی :

مدارک اختصاصی جهت فارغ التحصیلان رشته مامایی (تصویر برابر اصل یکی از مدارک زیر)

1- پروانه دائم مامایی

2- دانشنامه

3- معرفی نامه عکس دار اعزام به طرح نیروی انسانی

4- تائیدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل با عنوان نظام پزشکی شهرستان

5- گواهی عکس دار تعیین وضعیت طرح نیروی انسانی (پایان یا معافیت از طرح)

6- گواهینامه موقت از دانشگاه محل تحصیل

 

 مدارک اختصاصی جهت فارغ التحصیلان رشته های تغذیه ، فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، گفتار درمانی و شنوایی شناسی: (تصویر برابر اصل یکی از مدارک زیر)

1- گواهینامه موقت تحصیلی (با تاریخ اعتبار )

2- دانشنامه

3- تائیدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل با عنوان سازمان نظام پزشکی شهرستان

4- معرفی نامه عکس دار اعزام به طرح نیروی انسانی

5- گواهی عکس دار وضعیت طرح نیروی انسانی (پایان یا معافیت طرح)

 

مدارک اختصاصی جهت فارغ التحصیلان رشته کایروپراکتیک :

1- تصویر مصدق پروانه اشتغال به حرفه کایروپراکتیک

2- ارزشنامه تحصیلی ، صادره از امور دانشجویی وزارت بهداشت

 

مدارک اختصاصی اتباع خارجی :

1- تصویر مصدق دفترچه کار با تاریخ اعتبار

2- تصویر مصدق مجوز اشتغال به حرفه پزشکی یا دندانپزشکی از وزارت بهداشت با تاریخ اعتبار

3- اصل کارت عضویت قبلی ، جهت افرادی که برای تمدید اعتبار کارت اقدام می نمایند

 

لازم بذکر است فارغ التحصیلان خارج کشور جهت دریافت ارزشنامه تحصیلی خود به امور دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واقع در تهران - شهرک غرب - خ سیمای ایران - جنب دبیرستان ابوریحان بیرونی مراجعه نمایند.

 

 

مدارك مشترک جهت کلیه رشته ها (موارد 1 و 2 جهت اتباع خارجی مورد نیاز نمی باشد)

1- تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه

2- تصویر مصدق کارت ملی

3- اصل فیش بانکی مربوط به صدور کارت عضویت

4- یک قطعه عکس رنگی

5- اصل فرم ثبت نام اولیه

 

مدارک اختصاصی جهت رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، دارو سازی (تصویر برابر اصل یکی از مدارک زیر)

1- پروانه دائم

2- پروانه موقت

3- دانشنامه

4- تائیدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل با عنوان سازمان نظام پزشکی شهرستان

5- معرفی نامه عکس دار اعزام به طرح نیروی انسانی

6- گواهی عکسدار وضعیت طرح نیروی انسانی از وزارت بهداشت ( پایان یا معافیت از طرح)

 

مدارک اختصاصی جهت فارغ التحصیلان رشته های آزمایشگاهی

 

الف) متخصصین آسیب شناسی :

1- تصویر مصدق پروانه دائم پزشکی

2-تائیدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل با عنوان سازمان نظام پزشکی شهرستان

3- اصل کارت عضویت قبلی

ب)  فارغ التحصیلان تک رشته ای ، موضوع نامه شماره 4379/10/س مورخ 86/5/17 اداره کل امور آزمایشگاههای تشخیص طبی وزارت بهداشت که پیشتر ارسال گردیده  (تصویر برابر اصل یکی از مدارک زیر)

1-تائیدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل با عنوان سازمان نظام پزشکی شهرستان

2- دانشنامه

3- گواهینامه موقت تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل