جستجو بر اساس تخصص (بیماریهای پوست)0
1 2 بعدی
نمایش تلفن آدرس تخصص ش نظام پزشکی نام خانوادگی نام ردیف
نمايش تبريز بیماریهای پوست 5781 شيخ الاسلام زاده مير محيط 1
نمايش تبريز بیماریهای پوست 12060 دلاور مجيد 2
نمايش تبريز بیماریهای پوست 35557 فخرزاده محمد 3
نمايش تبريز بيمارستان اسد آبادي-بيمارستان امير المومنين بیماریهای پوست 44861 نبي زاده اصل كريم 4
نمايش 5566777 تبريز خيابان طالقاني روبروي مصلي ساختمان شهريار بیماریهای پوست 9459 رازی احد 5
نمايش 3333598 تبريز كوي وليعصر فلكه بازار جنب بانك قوامين بیماریهای پوست 8716 امیر جزیل زهرا 6
نمايش بیماریهای پوست 84738 دهری منش نازيلا 7
نمايش 3363215 تبريز خيابان آزادي نرسيده به گلگشت كلينيك شيخ الرئيس بیماریهای پوست 80476 رنجکش محمد رضا 8
نمايش بیماریهای پوست 76638 فروغی مقدم رضا 9
نمايش 2807263 تبریز بیمارستان اسد آبادی بیماریهای پوست 75016 نور افزا پگاه 10
نمايش تبريز شهرك رشديه خيابان بوستان كوچه چهاردهم پلاك 49 بیماریهای پوست 68251 غیبی ربابه 11
نمايش 5534601 تبريز خيابان طالقاني كو ي خانم امام زاده كاشي 475 بیماریهای پوست 6660 مبین محمد حسين 12
نمايش 5551488 تبريز سه راه طالقاني روبروي پاساژ جام جم بیماریهای پوست 5781 شیخ الاسلام زاده مير محيط 13
نمايش 3374314 تبريز خيابان آزادي نرسيده به سه راهي گلگشت ساختمان آزادي طبقه 2 بیماریهای پوست 54334 بزم راد وحيده 14
نمايش 5561753 تبريز خ 17 شهريور جديد روبروي آزمايشگاه مهر ساختمان صفا طبقه 2 بیماریهای پوست 47737 دهقان زاده لطيفه 15
نمايش 3366215 تبريز خيابان آزادي روبروي پمپ بنزين مارالان كلينيك شيخ الرئيس بیماریهای پوست 46291 هریزچی قدیم حميده 16
نمايش بیماریهای پوست 42992 وخشوری امیر ناصر 17
نمايش 3366215 تبريز خيابان آزادي ساختمان شيخ الرئيس بیماریهای پوست 36492 امیرنیا مهدي 18
نمايش 5561350 تبريز خ .17 شهريور جديد طبقه فوقاني بانك مسكن بیماریهای پوست 35557 فخرزاده محمد 19
نمايش 5412101 تبريز خيابان آزادي مركز آموزشي درماني سينا بیماریهای پوست 32823 عظیمی علمداری حميده 20