جستجو بر اساس تخصص (بیماریهای چشم)0
1 2 3 4 بعدی
نمایش تلفن آدرس تخصص ش نظام پزشکی نام خانوادگی نام ردیف
نمايش تبريز خيابان طالقاني-بين مصلي و 17شهريور-بيمارستان مهر بیماریهای چشم 14081 صدقي پور محمد رضا 1
نمايش هشترود بیمارستان امام حسین بیماریهای چشم 117382 فرشید نیا حسن 2
نمايش تبريز خ طالقاني كلينيك چشم پزشكي مهر بیماریهای چشم 11911 يوسفي ميلاني عباس 3
نمايش تبريز خ ارتش-بيمارستان 522ارتش بیماریهای چشم 93489 والي زاده محمد 4
نمايش تبريز خ ارتش-بيمارستان 522ارتش بیماریهای چشم 93489 ولي زاده محمد 5
نمايش بیماریهای چشم 56550 آبرون غلامرضا 6
نمايش تبريز خ ارتش-بيمارستان 522 ارتش بیماریهای چشم 93489 ولي زاده محمد 7
نمايش 5572069 تبریز خیابان هفده شهریور-ساختمان پزشکان پاستور- پلاک 7 -طبقه اول بیماریهای چشم 90754 اخلاقی محمد رضا 8
نمايش بیماریهای چشم 86638 حسن زاده پندزاذی محمود 9
نمايش بیماریهای چشم 84721 برادران دیلمقانی رامين 10
نمايش بیماریهای چشم 77495 غفارزاده اقدم بهنام 11
نمايش 4785051 تبريز خيابان شريعتي جنوبي جنب دانشكده پرستاري بيمارستان حكيمان نور بیماریهای چشم 71485 حریری امير حسين 12
نمايش 5551651 تبريز خيابان امام خميني نرسيده به سه راه طالقاني مطب دكتر قنديها بیماریهای چشم 6452 قندیها مختار 13
نمايش 3366215 تبريز خيابان آزادي جنب گلگشت كلينيك شيخ الرئيس بیماریهای چشم 64254 دائی سرخابی رعنا 14
نمايش 5543121 تبريز خ 17 شهريور جديد جنب آزمايشگاه مهر بیماریهای چشم 60139 سیدی سيد حسن 15
نمايش 2807263 تبريز خيابان بهار كلينيك اسد آبادي بیماریهای چشم 59059 علیزاده قویدل ليلا 16
نمايش 3343245 تبريز خ آزادي ساختمان شيخ الرئيس بیماریهای چشم 58677 مصطفائی علي 17
نمايش 5556791 تبريز شريعتي جنوبي روبروي كوچه ارك ساختمان 88 بیماریهای چشم 5370 رضوان خواه باقر 18
نمايش 3366215 تبريز خ آزادي نرسيده به گلگشت كلينيك شيخ الرئيس بیماریهای چشم 49928 عندلیب ديما 19
نمايش 2773936 تبريز ميدان 5 مرداد بيمارستان علوي بیماریهای چشم 46322 لطفی صدیق افشين 20