اطلاعیه استانداردسازی تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مؤسسات پزشکی، مطب ها و دفاتر کار شاغلان حرف پزشکی و وابسته