معاونت ها

دکتر سید مهدی حق دوست
معاون پشتیبانی و رفاهی سازمان نظام پزشکی تبریز

 

دکتر فریدون اشرفیان
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی تبریز

 

دکتر کاظم قهرمان زاده
معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی تبریز

 

دکتر عطا محمود پور
معاون پژوهشی سازمان نظام پزشکی تبریز

 

دکتر یاشار امامی
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تبریز